Flip your Mind to find your Wealth

(08.30-17.30น)

หลักการและเหตุผล

ปัญหาหลัก ของธุรกิจในปัจจุบันคือ บุคลากร และ สิ่งที่สำคัญสำหรับเขาแล้ว ไม่ใช่วิกฤตการของโลกภายนอก
เรื่องเศรษฐกิจ แต่เป็นเรื่องของสภาวะจิตใจ ซึ่งกระทบ และสะสมในจิตใต้สำนึก

คนส่วนใหญ่มองแค่โลกภายนอก ซึ่งไม่เพียงพอ ในการที่จะทำให้คนเราประสบความสำเร็จ เราต้องมุ่งไปที่ จิตใจ สิ่งที่คอยขัดขวางเราไม่ให้ประสบความสำเร็จ ถ้าเราไม่มีการโปรแกรมจิตใต้สำนึก จิตใต้สำนึกจะโปรแกรมชีวิต คุณ และ
ยากต่อการแก้ไข

ปัญหาเหล่านี้ จะหมดไป เราได้ รวบรวมกระบวนการโปรแกรมจิตใต้สำนึก ให้ท่านได้ผลลัพธ์ตามที่ท่านต้องการ งาน เงิน สุขภาพ ความสัมพันธ์ หรือด้านอื่น ๆ ในชีวิต ท่านสามารถบรรลุ ง่ายขึ้น เร็วขึ้น มากขึ้น

 

เป็นสัมมนาที่จะมุ่งเน้นการคิดแตกต่าง ในการสร้างพลังจิตใต้สำนึกขั้นสูง พร้อม วิชาการ workshop การนอน สมาธิที่ทำให้ผู้เข้าสัมมนาจะได้ เอาไปโปรแกรมจิต ตลอดไป

ประโยชน์เพียงบางส่วนที่ท่านได้รับ

 • สร้าง ผลกระทบให้ท่านตระหนักถึงความสำคัญของใจท่าน ที่สามารถนำท่านสู่ความสำเร็จได้ง่าย ๆ
 • ให้ท่านได้ทราบเทคนิคต่าง ๆ การฝึกใจให้เป็นนาย กายเป็นบ่าว
 • การเรียนรู้ “Accelerated Learning Technique with Meditation”
 • ให้ตัวเอง ครอบครัว สังคมมีความสุข ความสำเร็จด้วยใจ  และพลังจิตใต้สำนึก
 • เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทางใจ เล่นเกมส์ ร้องเพลง สมาธิ ร่วมกิจกรรมสนุกสนาน
 • การบริหารจัดการเกี่ยวกับความมั่งคั่ง ที่มีใจทุก ๆ คน สำเร็จจากใจก่อน
 • การเรียนรู้แบบผ่อนคลาย สบาย ๆ ได้เนื้อหาสาระ แบบ High Impact Training
 • การเป็นคนที่มองโลกในแง่ บวก คิดเชิงสร้างสรร คิดดี พูดดี ทำดี และปล่อยวางในสิ่งที่ควรปล่อยวาง
 • การกำจัด Negative Thought ออกจากตัวเอง
 • Healing Process ริมทะเล Workshops
 • ค้นพบความสุขที่แท้จริง
 • ค้นพบเหตุผลของการเกิดมามีชีวิต
 • ค้นพบพลังงานชีวิตจากธรรมชาติ
 • ได้เรียนรู้พลังแห่งจิตใต้สำนึกที่นำพาคุณสู่ความมั่งคั่ง
 • สภาวะแห่งเงินไหลในขณะที่คุณนอนหลับ
 • สภาวะแห่งความอุดมสมบูรณ์
 • นอนสมาธิ Workshops หมอน ผ้าห่ม นอนหลับแล้วสร้างมั่งคั่งผ่าน Program จิต