หลักการและเหตุผล

ปัญหาหลัก ของธุรกิจในปัจจุบันคือ ผู้ขายมีมาก สินค้าหลากหลายมีความใกล้เคียงกัน คู่แข่งเยอะแยะ สินค้าล้นตลาด การแข่งขันสูง ไม่สามารถขายของได้ จนต้องลอกเลียนแบบ ลด แลก แจก แถม ตัดราคา จนเจ้าของกิจการ ขาดทุนย่อยยับ ไม่มีกำไร ทำให้ต้อง ปิดกิจการ ไปในที่สุด

ปัญหาเหล่านี้ จะหมดไป เราได้รวบรวม ทางออกสำหรับปัญหา ต่าง ๆ ข้างต้น แล้วนำมาสร้างเป็นหลักสูตรที่จะทำให้ท่าน ไม่ต้องเผชิญปัญหา ข้างต้นอีกต่อไป ทำให้ลูกค้าของท่านได้ประโยชน์สูงสุด และ ท่านสามารถอยู่รอด และ เติบโตในธุรกิจที่ท่านทำอยู่ 

เป็นสัมมนาที่จะมุ่งเน้นการคิดแตกต่างในการทำธุรกิจ พร้อม วิชาการ workshop ที่ผู้เข้าสัมมนาจะได้ ประโยชน์ตลอดไป

ประโยชน์เพียงบางส่วนที่ท่านได้รับ

  • การตลาดแบบคิดนอกกรอบ
  • หลักการ 4 principles ของ Blue Ocean
  • ตัวอย่างจริงที่เกิดประโยชน์กับธุรกิจของท่านได้ทันที
  • นำทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติในห้องเรียนทันที
  • Four Actions to create a Blue Ocean
  • Characteristics Of Blue Ocean Strategy
  • Blue Ocean in Action to earn money for you
  • การประยุกต์ใช้หลักการ Blue Ocean กับธุรกิจที่ท่านทำอยู่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 100% ภายใน 6 เดือน
  • etc…