กฏระเบียบ


กฏ ระเบียบ ของ บจก.วินทอรี่

  • ท่านที่จะเข้าร่วมสัมมนาจะต้องมีการชำระเงินครบถ้วนเท่านั้น ต้องส่งใบยืนยันพร้อมชื่อ เบอร์ โทรศัพท์ ของผู้เข้าร่วมสัมมนามาที่ training@wintory.com  หรือ Line ID : @wintory หรือ 063-279-3558 ล่วงหน้า 7 วันก่อนที่ท่านจะเข้าร่วมสัมมนา และจะต้องนำบัตรมาแสดงพร้อมใบยืนยันกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนเข้างาน หากไม่ได้นำบัตรมา บริษัท ฯ ขอให้ท่านได้ใช้สิทธิ์ในครั้งต่อไป

  • หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ ท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ต้องแจ้งให้ บริษัท ฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเข้าสัมมนา 14 วัน ทางบริษัท ฯ ไม่อนุญาติให้คืนบัตร หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี

  • เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วมสัมมนา บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางสัมมนา เนื้อหา ชื่อวิชา ได้ตามความเหมาะสม ท่านสามารถตรวจสอบ ตารางล่าสุดได้จาก 063-279-3558 หรือ email : training@wintory.com หรือ Line id : @wintory

Wintory Student Agreement

  • ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ตัดสินใจและต้องการเรียนด้วยตัวข้าพเจ้าเอง และสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนและตรงต่อเวลาทุกครั้ง จะคิดดี พูดดี ทำดี กันเพื่อน ๆ และวิทยากรรวมถึงเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ ทุกคน ข้าพเจ้า จะไม่ บ่น ไม่ตำหนิ ด่าว่า ไม่คิดลบ ไม่นินทา ต่อเพื่อนๆ และทีมงานวิทยากรทุกคน

  • ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในการเข้าร่วมสัมมนานี้  ขึ้นอยู่กับตัวข้าพเจ้าที่จะนำไปปฏิบัติ อย่างต่อเนื่องเอง ไม่ขึ้นกับ เนื้อหาวิชา  วิทยากร  เพื่อนร่วมเรียน หรือ บุคคลใด ๆ ทั้งสิ้น

  • เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าเรียนรุ่นต่อ ๆ ไป ข้าพเจ้ายินดีที่จะ ไม่นำ สิ่งที่ได้เรียนรู้ช่วงกิจกรรมเป็นความลับ ไปบอกกล่าวให้คนอื่นทราบหรือเพื่อนร่วมชั้นทราบโดดเด็ดขาด และบริษัท ฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในกิจกรรมทุกกิจกรรมดังกล่าว

  • ข้าพเจ้ายินดีที่จะไม่บันทึกเทป สื่อบันทึกภาพและเสียงทุกชนิด ในทุกงานสัมมนาของบริษัท ฯ

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจกฏ ระเบียบ Student Agreement ดังรายละเอียดข้างต้น และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฏ ระเบียบอย่างเคร่งครัดทุกประการ ถ้าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามกฏ ข้าพเจ้ายินดีที่จะให้บริษัท ฯ ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ตามสมควรต่อไป  จึงขอลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

 

                                 ______________________________  วันที่ ___   /_______   /   _____

                             (                                                                   ) ตัวบรรจง

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

Wintorys-Policy

Search