WINTORY TRAINING CENTER ศูนย์ฝึกอบรมระดับโลก ช่วยคนกว่า 100,000 คน กว่า 1,000 สัมมนา

...................Learn More..............to Earn more...........................................

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

- Rich MBA Basic                                    29 พ.ย.               08.00-17.30 น. ( ดูแผนที่ )

 

ประจำเดือน ธันวาคม 2558

- ก้าวแรกสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ                       2 ธ.ค.                09.00-17.00 น.

- Rich MBA Basic                                              7 ธ.ค.                08.30-17.00 น.

- Flip your mind to find wealth                           8 ธ.ค.                08.00-17.00 น.

- Professional Trainer                                       12 ธ.ค.              08.00-17.00 น.

- Rich MBA Basic                                             13 ธ.ค.               08.30-17.00 น.

- Success Habit                                                17 ธ.ค.               08.00-17.00 น.

- Rich MBA Basic                                             22 ธ.ค.               08.30-17.00 น.

- Christmas minar & BIC                                  23 ธ.ค.               16.30-22.00 น.

Call 089-787-1168 or 085-414-2596 Email training@wintory.com for more information